Tecnicall® - čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

Tiráž

Vydavatel, adresa redakce
Rektorát ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČO: 684 077 00
http://www.tecnicall.cz
tecnicall@cvut.cz

Periodicita
čtvrtletník

Náklad
4 000 kusů

Cena
zdarma

Evidenční číslo
MK ČR E 17564

Šéfredaktor
Mgr. Andrea Vondráková
andrea.vondrakova@cvut.cz

Editorka
PhDr. Vladimíra Kučerová
vladimira.kucerova@cvut.cz

Inzerce
Ing. Ilona Prausová
ilona.prausova@cvut.cz

Design
Lenka Klimtová
lenka.klimtova@ctn.cvut.cz

Fotograf
Bc. Jiří Ryszawy
jiri.ryszawy@vc.cvut.cz

Tisk
Grafotechna Print, s.r.o.
Přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje.