Tecnicall® - čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze

Diagnostika „hrou“ | Testování osob prostřednictvím sledování očních pohybů

Zrak patří k největším zdrojům informací z našich smyslů. Z očí a příslušných očních pohybů pochází až 70 procent všech podnětů a až 55 procent mozkové kůry se podílí na řízení očních pohybů. Pracovníci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT se spolu s psychology a personalisty zabývají výzkumem očních pohybů ve vztahu ke kompetencím osob.

Cílem výzkumného projektu Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí, podpořeného Technologickou agenturou ČR (TH01010233), je návrh a tvorba testovacího prostředí, ve kterém lze využít sledování očních pohybů k detailní diagnostice osobnostních vlastností, psychických stavů, funkcí a schopností. Kompetenční model pro potřeby projektu vychází z dlouhodobých poznatků z velkých i středních firem vnbsp;ČR i zahraničí a zahrnuje vybrané klíčové kompetence, jejichž naplnění může firmám i jednotlivcům přinést úspěch jak v současné turbulentní době, tak i v budoucnosti. Jedná se o fl exibilitu (schopnost přijmout změnu a přizpůsobit se i nepříznivým podmínkám); rozhodování (proces výběru mezi několika možnostmi, schopnost zvažovat širší kontext celé situace a důsledky svých rozhodnutí); odolnost vůči zátěži (schopnost udržet si vnitřní klid, jistotu a stabilitu i v emočně náročných situacích); pracovní tempo (schopnost pracovat v nejrůznějších situacích přiměřeně a přesně); emoce (psychické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti) a pozornost (výběrové zaměření a soustředění vědomí na určité objekty a aktivity). K testovacím účelům jsou navrženy speciální modelové situace a úlohy. Testy vycházejí z předpokladů, že projevy pupily (zorničky) nelze ovládat vůlí a pohyby očí (způsob zpracování vizuálních informací) odpovídají kognitivním a emocionálním procesům.

Pro účely snímání očních pohybů byl ve spolupráci se společnosti Medicton Group s.r.o. a ČVUT v Praze vyvinut nový systém. Pracuje na základě videookulografické metody, která používá ke sledování polohy oka a jeho stavu speciální kameru, která je místo na brýlích umístěna na monitoru, což přináší větší volnost a komfort testované osobě. Dokonce není ani na překážku, když nosí brýle. Oči jsou neustále snímány zařízením pro sledování očních pohybů a takto získané informace jsou analyzovány a vyhodnocovány speciálního software.

Měření kompetencí pomocí očních pohybů má spoustu výhod. Tato forma je přívětivější, probíhá pomocí série krátkých úkolů s herními prvky, takže měřená osoba často „zapomíná“, že se ocitá v testové situaci. V rámci klasické psychodiagnostiky lze odpovědi často falšovat, odhalit záměr měření a přizpůsobovat odpovědi či reakce na podněty s cílem žádoucího nebo co nejlepšího výsledku. Jelikož pohyby očí jsou automatizovaný proces, šance na záměrně ovlivňování výsledku testu či prohlédnutí toho, co test měří, je velmi malá.

Oční pohyby se neomezují na předem danou škálu odpovědí tak, jako je to v případě klasické diagnostiky, ale ponechávají volnost testovanému a jeho reakcím. Přínosem je i to, že testování je zajištěno přístrojovou metodou, tudíž se snižuje riziko chyb, zvyšuje se objektivita měření a výsledky je možné lépe kvantifikovat.

Aktuálně výzkum pokročil a posunul se do fáze pilotního testování. Rozhraní a soubory testů jsou již připraveny a nyní budeme sledovat a zkoumat souběžné spojitosti a vzájemné vztahy mezi výsledky samotných testů a výsledky snímaných očních pohybů.


Ing. JAROMÍR DOLEŽAL, Ph.D.

jaromir.dolezal@cvut.cz

PhDr. ALENA KLESALOVÁ

klesaale@fel.cvut.cz

Zařízení pro sledování očních pohybů [foto: Jiří Ryszawy]
Zařízení pro sledování očních pohybů [foto: Jiří Ryszawy]

Zařízení pro sledování očních pohybů [foto: Jiří Ryszawy]